مقاله اثر روش کاشت و ميزان رطوبت خاک بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گلرنگ در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۴۵ تا ۵۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر روش کاشت و ميزان رطوبت خاک بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گلرنگ در اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کاشت
مقاله آبياري
مقاله ارقام گلرنگ
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسميان نسيبه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين روش کاشت مناسب براي گلرنگ تحت شرايط متفاوت آبياري، آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در تابستان ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا شد. در اين آزمايش دو روش کاشت جوي و پشته (با فاصله رديف ۴۵ سانتي متر و فاصله بين دو بوته ۵ سانتي متر) و مسطح (با فاصله رديف ۲۵ سانتي متر و فاصله بين دو بوته ۸ سانتي متر) به همراه دو رژيم آبياري (آبياري پس از ۸۵ و ۱۰۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A) به عنوان فاکتورهاي اصلي و دو رقم گلرنگ (کوسه و IL111) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد روش کاشت مسطح نسبت به روش کاشت جوي و پشته به طور معني داري سبب تسريع در مراحل نموي، افزايش شاخص سطح برگ، افزايش عملکرد دانه، اجزاي عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد روغن دانه ها گرديد. در اين بين کاهش ميزان رطوبت قابل استفاده در خاک ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، وزن خشک اندام هوايي، عملکرد دانه و شاخص برداشت را کاهش داد. ولي ميزان رطوبت خاک تاثير معني داري بر شاخص سطح برگ در مرحله ۵۰ درصد گل دهي، طول مراحل نمو و درصد روغن نداشت. طول دوره رشد رقم کوسه در کليه مراحل رشد نسبت به رقم IL111 بيشتر بود و در کليه صفات مورد اندازه گيري نسبت به رقم IL111 برتري داشت. هيچ يک از اثرات متقابل عوامل آزمايشي بر عملکرد دانه در واحد سطح معني دار نبود، ولي به طور کلي عملکرد دانه در روش کاشت مسطح نسبت به جوي و پشته حدود ۳۶ درصد بيشتر بود. اثر متقابل رقم و روش کاشت بر عملکرد روغن معني دار گرديد. حداکثر عملکرد روغن (۱۱۶۸ کيلوگرم در هکتار) براي رقم کوسه در روش کاشت مسطح و حداقل آن (۴۱۷ کيلوگرم در هکتار) براي رقم IL111 در روش کاشت جوي و پشته به دست آمد. با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي رسد که در شرايط مشابه مطالعه حاضر و جهت حصول عملکرد بيشتر در کاشت تابستانه گلرنگ، ترکيب روش کاشت مسطح و رقم کوسه توليد برتري خواهد داشت.