سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران
عباس محمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ، ایران

چکیده:

به منظور کاهش زمان خـارج از مـدار بـودن ترانسـفورماتور، طراحــی روشــهای نظــارت( monitoring ) بــرخط( on-line)اهمیت ویژه ای دارد . هدف ایـن تحقیـق ارائـه روشـی نـوین
درجهت اندازه گیـری و نظـارت بـر وضـعیت سـیم پیچیهـای ترانســفورماتور از لحــاظ جابجــایی محــوری و تغییــر شــکل شعاعی به صورت برخط on-line است . در روش پیشنهادی، سیم پیچهای ترانس هدف راداری در نظر گرفته مـی شـود کـه سطح مقطـع راداری مربـوط بـه آن بـا تغییـر شـکل شـعاعی سیم پیچ تغییر می کند . سپس با مقایسه حا لات سالم و معیـوب میتوان به ایجاد تغییر در سیم پیچ پی برد . شبیه سازی در محـیط نرم افزار HpHFSS و بـا در نظـر گـرفتن یـک مـدل سـاده از ترانس انجام شده است . نتایج شبیه سازی ایده شناسایی عیـب توسط امواجالکترومغناطیسی را تأیید می کند . در این مقاله بـه بررســی اثــر روغــن در تشــخیص جابجــایی و تغییــر شــکل سیم پیچی توسط امواج الکترومغناطیسی پرداخته ایم .