مقاله اثر روغن ماهي بر سطح سرمي فراسنج هاي ليپيدي، ليپوپروتئين a، آپوليپوپروتئين A-1 و B، قند خون و انسولين ناشتا، و مقاومت به انسولين در سالمندان آسايشگاه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۳۶ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر روغن ماهي بر سطح سرمي فراسنج هاي ليپيدي، ليپوپروتئين a، آپوليپوپروتئين A-1 و B، قند خون و انسولين ناشتا، و مقاومت به انسولين در سالمندان آسايشگاه کهريزک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ماهي
مقاله اسيدهاي چرب امگا-سه
مقاله فراسنج هاي ليپيدي
مقاله قندخون ناشتا
مقاله مقاومت به انسولين
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بادامچي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فداي وطن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي اثر اسيدهاي چرب امگا-سه بر فراسنج هاي ليپيدي، ليپوپروتئين (a)، آپوليپوپروتئين هاي A-1 و B، قند خون، انسولين ناشتا و مقاومت به انسولين در گروهي از سالمندان ايراني صورت گرفت.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني ۱۲۴ سالمند ۶۵ سال و بالاتر ساکن آسايشگاه خيريه کهريزک به طور تصادفي به ۲ گروه مداخله (با مصرف روزانه ۱ گرم کپسول روغن ماهي) و کنترل (با مصرف دارونما) تقسيم شدند. در آغاز و پايان مطالعه از همه آزمودني ها، پيش آزمون و پس آزمون از طريق خون گيري و فرسنجهاي ليپيدي به عمل آمد.
يافته ها: در گروه کنترل در پايان ماه ششم، سطح تري گليسريد خون و آپو A-1 به طور معني داري افزايش (به ترتيب P=0.01 و P=0.02) و سطح کلسترول ليپوپروتئين با دانسيته بالا به طور معني داري کاهش يافت (P=0.009). اثرات کلي و مقايسه اي روغن ماهي در برابر دارونما به طور مثبتي معني دار بود (p=0.02).
نتيجه گيري: دريافت روغن ماهي در سالمندان در کاهش تري گليسريد مي تواند موثر باشد.