مقاله اثر روي و کادميم بر رشد، مقدار کلروفيل، فتوسنتز و غلظت کادميم در چغندر لبويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر روي و کادميم بر رشد، مقدار کلروفيل، فتوسنتز و غلظت کادميم در چغندر لبويي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندر لبويي
مقاله (.Beta vulgaris L)
مقاله كادميم
مقاله روي
مقاله كلروفيل
مقاله فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهتاش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سرورالدين محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اوستان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كادميم (Cd) يكي از فلزات سنگين است كه افزايش غلظت آن در محيط ريشه گياه سبب بروز اختلالات متابوليسمي در گياه مي گردد. از طرف ديگر به دليل شباهت رفتاري يونهاي روي (Zn) و Cd، افزايش Zn در محيط ريشه مي تواند تعديل كننده تاثيرات سمي Cd باشد. به منظور بررسي اثر اين دو يون بر رشد و عملکرد چغندر لبويي (Beta vulgaris L. cv. dark red) آزمايشي گلخانه اي با سه سطح) Cd صفر، ۴۵ و ۹۰ ميکرو مولار( و سه سطح۰٫۵) Cd ،۱۵۵  و ۳۱۰ ميکرو مولار) با چهار تكرار به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. بذور چغندر لبويي در گلدانهاي ۱۴ ليتري در بستر پرلايت كاشته شد. گياهان با محلول غذايي هوگلند آبياري گرديدند. مقدار کلروفيل، فتوسنتز و سطح برگ گياهان در طول زمان رشد، بررسي و پس از گذشت سه ماه چغندر لبويي برداشت و غلظت Zn و Cd در برگ و ريشه گياهان تحت آزمايش اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه مصرف Cd موجب افزايش معني دار غلظت Cd در برگ و ريشه گياه چغندر لبويي و كاهش معني دار فتوستنز خالص شد. در تيمار 90  ميکرومولار(Zn1Cd2) Cd ، وزن خشك، سطح برگ، فتوسنتز، كلروفيل و غلظت Zn  برگ به ترتيب ۷۲، ۳۲، ۳۹، ۲۹ و ۶۰ درصد نسبت به تيمار شاهد (Zn1Cd0) كاهش نشان دادند. مصرف Zn باعث افزايش معني دار عملكرد گياه، مقدار کلروفيل، سطح برگ و تعداد برگ گرديد. مصرف Zn باعث افزايش غلظت Cd در برگها و ريشه چغندر لبويي گرديد. اثر متقابل Zn و Cd بر ميزان كلروفيل برگ معني دار بود وZn  تخريب کلروفيل توسط Cd راکاهش داد.