سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل عیسی پورکوشالی – دانشجوی کارشناسی دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکدهی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، روکش کردن فولاد میان کربن CK45 با فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 310 به روش جوشکاری قوسی با محافظت سرباره , برای افزایش مقاومت به اکسیداسیون به کار رفته است . بررسی رفتار اکسیداسیون نمونه ها در محیط اتمسفری و در دو دمای ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۵ و۵۰ ساعت انجام شد . ارزیابی میزان اکسیداسیون به روش اندازه گیری افزایش وزن در واحد سطح نمونه ها انجام شد . سپس مقاطع عرضی نمونه ها برای مطالعهی مورفولوژی و ساختار فلز پایه و روکش زنگ نزن و ضخامت و شکل پوسته ها تحت بررسی های میکروسکوپ نوری قرار گرفت و ترتیب لایه های مختلف اکسیدی با استفاده از سیستم آنالیز ) ) EDS میکروسکوپ الکترونی بررسی شد . رفتار اکسیداسیون نمونه های بدون روکش در شرایط کاملا مشابه درپژوهش قبلی بررسی شده بود و یافته ها مورد مقایسه قرار گرفت . یافته ها نشان میدهد که روکش فولاد زنگ نزن سبب کاهش شدت ۹۰۰ میشود , ولی از دکربورهشدن سطح زیرلایه و تغییر ساختار o c اکسیداسیون به ویژه در دمای هممحور به تیغهای جلوگیری نمیکند . در هر دو دما با افزایش زمان در دمای ثابت، شدت اکسیداسیونافزایش مییابد و در زمان ثابت با افزایش دما از۹۰۰ به ۱۱۰۰ درجه سانتی گرادافزایش غیر عادی شدت اکسیداسیونرخمیدهد . از آنچه گفته شد چنین بر می آید که روکش فولاد زنگ نزن آستنیتی در کاهش مقاومت به اکسیداسیون در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گرادنسبت به دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گرادکارآیی بهتری داشته است .