مقاله اثر رژيم آبياري بر عملكرد دانه، اجزا عملكرد و برخي خصوصيات جوانه زني سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor) رقم كيميا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر رژيم آبياري بر عملكرد دانه، اجزا عملكرد و برخي خصوصيات جوانه زني سورگوم دانه اي (Sorghum bicolor) رقم كيميا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم دانه اي
مقاله سطوح آبياري
مقاله عملکرد اجزا عملکرد
مقاله خصوصيات کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كمبود آب يكي از مهمترين عوامل محدودكننده توليد محصولات زراعي در مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد. با اين وجود اطلاعات اندكي در مورد اثرات كمبود آب بر كيفيت بذور توليدي موجود مي باشد. اين آزمايش به منظور بررسي اثرات سطوح آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي سورگوم دانه اي رقم كيميا انجام گرديد. آزمايش به صورت بلوك هاي كامل تصادفي و كاملا تصادفي با ۴ تكرار به ترتيب در مزرعه تحقيقاتي و آزمايشگاه تحقيقات بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده علوم زراعي و دامي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۵ انجام پذيرفت. چهار سطح آبياري شامل آبياري كامل (شاهد)، آبياري تا مرحله گلدهي، آبياري مرحله خميري شدن دانه ها و آبياري تا مرحله ۸ برگي به عنوان سطوح تيمار آزمايشي آبياري در نظر گرفته شدند. مصرف متعادل آب طي مراحل نمو همراه با بهره مندي بيشتر از امكانات محيطي با افزايش طول دوره رسيدگي در شاهد در ارتقا كمي محصول نقش بسزايي داشت و در كليه صفات كمي اندازه گيري شده تيمار شاهد بالاترين سطح را برخوردار بود. قطع آبياري در مرحله ۸ برگي و عدم آبياري تا پايان فصل رشد موجب كاهش شديد عملكرد و اجزاآن گرديد و در كليه صفات كمي اندازه گيري شده پايين ترين ميزان را نشان داد. سطوح متفاوت آبياري اگر چه تغييرات كمي قابل ملاحظه اي را در تعداد، اندازه و عملكرد بذور موجب گرديد. ليكن بر خصوصيات كيفي بذور (درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و شاخص بنيه) تاثيري نداشت و اختلاف معني داري بين شاهد و ساير سطوح تيمارآبياري در اين صفات مشاهده نگرديد. با توجه نتايج بدست آمده در اين تحقيق به نظر مي رسد كه كمبود آب تاثير مستقيمي بر فعاليت متابوليكي بذور نداشته باشد. هر چند كمبود آب مي تواند اثرات منفي بر عملكرد دانه و اجزا عملكرد اعمال نمايد.