مقاله اثر رژيم هاي آبياري بر روند انتقال و انباشت عناصر غذايي در ريشه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر رژيم هاي آبياري بر روند انتقال و انباشت عناصر غذايي در ريشه ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثير کودهاي کم مصرف آهن
مقاله روي و مس بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرايط آب و هوايي خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نژاد طيب
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود ميانگين هاي بالاي دما، دوره هاي خشکسالي، معضل شوري و کمبود شبکه هاي آبياري زهکشي در زمين هاي کشاورزي استان خوزستان، لزوم اعمال رژيم هاي آبياري متناسب با روند جذب عناصر غذايي را ضروري مي کند. اين تحقيق بر مبناي آزمايش کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي (تيمار اصلي: مقادير مختلف آبياري و تيمار فرعي: فازهاي رشدي گياه) با چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي در شهرستان اهواز انجام شد. اثر دور آبياري، فاز هاي رشدي و اثر متقابل اين دو در سطح ۱% بر درصد تجمع نيتروژن، فسفر و پتاسيم ريشه در اعماق مختلف خاک معني دار، اما اثرات آنها بر درصد تجمع سديم ريشه معني دار نشد. روند انتقالي عناصر نيتروژن و پتاسيم در سطوح مختلف تنش آب از نوك ريشه بطرف اندام هوايي بود و با افزايش تنش اين روند بعلت تحرك زياد اين دو عنصر در ريشه گياه افزايش يافت و بر خلاف عناصر نيتروژن و پتاسيم كه بالاترين تجمع آنها در عمق ۲۰ – ۰ سانتي متر بود، بالاترين تجمع عنصر فسفر در عمق ۶۰ – ۴۰ سانتي متر ريشه بدست آمد، با اعمال تنش شديدتر آب، تجمع عنصر فسفر در اين عمق كاهش قابل ملاحظه اي نيافت، بالاترين درصد تجمع سديم در نوك ريشه بود و با اعمال تنش آب، انتقال سديم بطرف بالا در ريشه بسيار محدود شد. تنش خشكي باعث كاهش عملكرد بيولوژيک، عملكرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد رديف در بلال گرديد، اختلاف نوبت هاي آبياري بين تيمارهاي ۰I و ۶ I1 نوبت و اختلاف عملکرد دانه در اين دو تيمار آبياري ۱٫۵ تن در هکتار بود، هر چند تيمار ۰I به عنوان بهترين شرايط با ۲۲ مرتبه آبياري در طول فصل مي تواند معرفي شود اما تيمار ۱I با عملکرد دانه قابل قبول ۱۲٫۸ تن در هکتار، ۱۵۰۲ ليتر در يک کرت کمتر آب مصرف کرد که با توجه به کمبود آب و خشکسالي بايد مورد توجه قرار گيرد.