سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا سیروس مهر – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
محمد رضا شکیبا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
محمود تورچی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رژیم های آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن برخی صفات ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه تبریز یک آزمایش مزرعه ای طراحی و به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. چهار سطح آبیاری در مراحل فنولوژیک (I1= آبیاری کامل، I2= آبیاری تا مرحله R3 و I3= آبیاری تا مرحله R2 و I4= آبیاری تا مرحله R1) دو سطح تراکم (D1= بیست بوته در مترمربع و D2= چهل بوته در مترمربع) و سه رقم بهار (V1= محلی اصفهان، V2= اراک ۲۸۱۱ و V3= IL111) فاکتورهای آزمایش را تشکیل دادند. رقم محلی اصفهان با ۱۶۹۰ کیلوگرم دانه در هکتار در ترکیب تیماری ،I1V1D2 ، بیشترین ورقم اراک ۲۸۱۱ در سطح دوم تراکم و رژیم آبیاری شاهد (I1V2D2) با تولید ۱۶۳۴ رقم اراک ۲۸۱۱ قرار گرفت . از نظر درصد روغن ، ارقام در سطح آبیاری شاهد (I1) با اندکی اختلاف غیر معنی دار در رتبه ه ای مشابه قرار گرفتند در صورتیکه در رژیم های آبیاری I2 و I3 رقم محلی اصفهان بالاترین درصد روغن را نسبت به سایر ارقام حایز بود . به طور کلی ، هر سه رقم در کلیه سطوح آبیاری، در سطح دوم تراکم (D2)، عملکرد دانه و روغن بیشتری نسبت به تراکم اول (D1) تولید کردند. در مجموع، در شرایط آب و هوایی محل این آزمایش و سایر مناطق مشابه به منظور تولید دانه و روغن در درجه اول رقم محلی اصفهان و در مرتبه بعدی رقم اراک ۲۸۱۱ مناسب به نظر می رسد.