سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زلیخا میری – مدرس مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان
جعفر اصغری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل شاخص های رشد ارقام سیب زمینی به رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت طرح کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی فریدن اصفهان در سال ۱۳۸۴ اجرا شد. دو رقم آریندا و نویتا در کرت های اصلی و آبیاری پس از تبخیر ۷۰، ۱۴۰ و ۲۱۰ میلی متر آب از سطح تشتک کلاس A (به ترتیب آبیاری مطلوب (I1)، تنش خشکی متوسط (I2) و تنش خشکی شدید (I3)، در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص سطح برگ (LAI) ، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی گیاه (RGR) درمراحل اولیه رشد در دو رقم یکسان و در مراحل بعدی رشد در آریندا بیشتر از نویتا بود . سه رژیم آبیاری در مراحل اولیه رشد، LAI یکسانی داشتند ، سپس به تدریج متناسب با کاهش آبیاری، کاهش یافت. تفاوتی در میزان CGR و RGR در رژیم های مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد مشاهده نشد، به تدریج در مراحل بعدی رشد شاخص های مذکور در I1 و I2 نسبت به I3 افزایش یافت. رقم و رژیم آبیاری تأثیری بر شاخص برداشت (HI) نداشت. رقم نویتا ارتفاع بیشتری داشت و به تناسب کاهش در آبیاری، از ارتفاع گیاه کاسته شد.