سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت صالح زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
امیر فیاض مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا امیر نیا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت توتون شرقی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز تحقیقات توتون ارومیه در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ به اجرا در آمد . ارقام توتون شرقی باسما سرس ۳۱ ، ازمیر و زیخنا به عنوان سطوح فاکتور اصلی و سه رژیم آبیاری پس از ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ در صد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای آبیاری پس از ۶۰ و ۸۰ درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک با بیشترین تاثیر بر افزایش عملکرد برگ خشک، در آمد ناخالص ، درصد قند ، درصد پتاسیم و کلر و کاهش درصد نیکوتین و خاکستر ، اختلاف معنی داری با هم نداشتند در حالیکه نسبت به تیمار آبیاری پس از ۱۰۰ درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک اختلاف معنی داری نشان دادند . نتایج به دست آمده نشان داد صفات ک می و کیفی توتون در آبیاری پس از ۸۰ درصد تخلیه رطوبت قابل اس تفاده خاک در وضعیت بهتری قرار داشتند . واریته های باسما سرس ۳۱ و زیخنا از لحاظ خصوصیات ک می و کیفی بر واریته ازمیر ارجحیت داشتند.