سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر شیری جناقرد – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری زکریا – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری قطره ای و الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام گر فت . فاکتورهای مورد بررسی ، سطوح مختلف آبیاری قطره ای شامل آبیاری کامل ١٠٠% (I1) ، و ۸۰% آبیاری کامل (I2) و ۶۰% آبیاری کامل (I3) در کرت ها ی اصلی و الگوهای مختلف کشت شامل کشت تک ردیفه روی یک پشته با فاصله ردیف ٧٥ سانتی متر از هم یا کشت مرسوم (P1)، کشت دو ردیفه روی یک پشته ١٥٠ سانتی متری (شیار تا شیار ) با فاصله ردیف ۳۵ سانتی متر (P2) و کشت دو ردیفه روی یک پشته ١٥٠ سانتی متر ی (شیار تا شیار ) با فاصله ردیف ٤٥ سانتی متر(P3) در کرت های فرعی بود. تعیین نیاز آبی گیاه سیب زمینی به وسیله نرم افزار کامپیوتری کراپ وات انجام گر فت. صفات مورد اندازه گیری وزن تر غده ، تعداد غده ،متوسط وزن تر هر غده و وزن خشک غده در بوته بود . نتایج نشان داد که هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت تاثیر الگوهای کشت قرار نگرفت ولی اثر رژیم های آبیاری در همه صفات معنی دار شد . وزن تر و خشک غده در بوته با افزایش آب آبیاری بیشتر شد و آبیاری ١٠٠ درصد بیشترین عملکرد را داشت . آبیاری ١٠٠ و ٨٠ درصد بطور معنی دار تعداد غده بیشتری نسبت به ٦٠ درصد آبیاری داشت . متوسط وزن تر هر غده در ١٠٠ درصد آبیاری به طور معنی دار بیشتر از دو سطح دیگر بود.