سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف اسدی – Member of young researchers club, Islamic Azad university, Gorgan branch

چکیده:

عوامل مختلفی مثل سن مرغ . فصل و اندازه تخم مرغ . سفیده تخم مرغ و نسبتهای ترکیبات تخم مرغ و نسبتهای ترکیبات تخم مرغ را تحت تاثیر قرار میدهند . اسکلت و وارن ۱۹۴۱ گزارش کردند که ترکیب تخم مرغ وزن تخم مرغ را تحت تاثیر قرار میدهد . وزن آلبومن و زرده به طور مثبت با وزن تخم مرغ رابطه دارند . اگر چه طبق گزارش فلت چر و همکاران ۱۹۸۳ وزن آلبومن نسبت به وزن زرده رابطه نزدیکتری به وزن تخم مرغ دارد . همچنین رابطه اندکی بین نسبت زرده به آلبومن و وزن تخم مرغ وجود دارد . به عبارت دیگر نسبت زرده به آۀبومن مطابق با نژاد ، سویه و سن مرغ تفاوت دارد . حسین و همکاران ۱۹۹۳ متوجه شدند که زرده های سنگین تر و افزایش نسبت زرده به آلبومن ، میانگین مقدار کلسترول به ازای تخم مرغ را افزایش میدهد