سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله شادآرام – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نورالله رستمی – دانشجوی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدآرش سیدشمس طالقانی – کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نشان داده شده است که جریان در دنباله نزدیک پشت یک صفحه مسطح جایی که اثرات شرایط جریان بالا دست و هندسه جسمغالب است، از قانون لگاریتمی دیواره تبعیت میکند. در تحقیق تجربی حاضر اثرات زاویه حمله در چگونگی رفتار جریان در دنباله نزدیک پشت یک صفحه ، توسط سیم داغ مورد مطالعه قرار میگیرد. صفحه مورد نظر دارای لبه حمله گرد و لبه فرار تیز با زاویه اریب ۴۵ درجه در تونل باد با مقطع آزمون ۳۰۵ nm ضربدر ۳۰۵ nm و سرعت حداکثر ۴۰m/s قرار داده شده است. عدد رینولدز بر اساس طول صفحه در امتداد جریان ۱۰ به توان ۵ ضربدر ۶ می باشد. صفحه در زوایای حمله ۵، ۱۰، ۱۵و ۲۰ درجه درمعرض جریان یکنواخت قرار داده شده است. نشان داده می شوود که با افزایش زاویه حمله از اعتبار قانون لگاریتمی در ناحیه دنباله نزدیک در یک مقطع، کاسته شده و با افزایش فاصله از لبه فراراین قانون معتبر نمی باشد. همچنین چگونگی اثر زاویه حمله در انرژی جنبشی آشفتگی در لایه برشی مورد کنکاش قرار می گیرد.