سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
هادی نیامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

یکی از روشهای نسبتا ساده و ارزان برای ایجاد ریزساختارهای غیر دندریتی با ذرات کروی شکل،استفاده از سطح شیبدار خنک کننده در حین ریخته گری مذ اب در قالب می باشد. زاویه سطح شیبدار بر نرخ کرنش برشی و زمان اعمال آن به مخلوط مذاب -جامد، نرخ سرد شدن و کسر حجمی فاز جامد تشکیل شده روی سطح موثر است . در نتیجه قطر متوسط و فاکتور شکل ذرات موجود در ریزساختار در زوایای مختلف سطح شیبدار، متفاوت م ی باشد. در ای ن تحقیق اثر زاویه سطح شیبدار بر ریزساختارنیمه جامد الیاژ Al7075مورد بررسی قرار گرفت . در این راستا یک سطح شیبدار از جنس مس با زوایای ۳۰، ۴۵ ، ۵۰ و ۵۵ و ۶۰ درجه به همراه یک قالب فلزی برای تولید بیلتهای نیم ه جامد جهت بررسیهای ریزساختاری استفاده شد . نمونه ها پ س از انجماد کامل در قالب، تحت عملیات حرارت دهی مجدد به مدت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در دمای۶۱۵ درجه سانتی گراد قرار گرفتند . نتایج حاصل بیانگر وجود یک زاویه بهینه سطح شیبدار می باشد که منجر به ایجاد کمترین قطر متوسط دانه ها می شود . همچنین با انجام عملیات حرارت دهی مجدد، قطر متوسط دانه ها افزایش و فاکتور شکل آنها بهبود می یابد.