سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عباسزاده شهری – عضو هیات علمی واحد همدان و باشگاه پژوهشگران جوان- دانشجوی دکتری ژئوفیز
حبیب الله نامداری – کارشناسارشدژئوفیزیک- واحد همدان
فرانک باقرزاده – (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک- واحد همدان)
محسن گودرزی – کارشناسمهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعتایران-

چکیده:

سیستمهای خدماتی در جامعه شهری که کارکرد آنها بر روی یکدیگر اثر متقابل دارد و زندگی شهری به آنها وابسته استرا میتوان شریانهای حیاتی آن جامعه نامید به بیان دیگر سازه هایی که زندگی شهری به انها بستگی زیادی دارند و عملکرد بد انها باعث عملکرد بد شهری میشود را شریانهای حیاتی گویند. وجود آگاهی کافی در مورد تاثیر پذیری شریانهای حیاتی از زمین لرزهها و احیاناً سایر سوانح طبیعی امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. چرا که انسانها بدلیل نیازهای روزمره و یا قرار گیری درمجاورت این شریانها ارتباط تنگاتنگ با آنها پیدا کردهاند. به همین جهت باید در زمینه شریانهای حیاتی مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت پذیرد. در این مطالعات اسلوب مناسبی برای پیش بینی رفتار شریانها در هنگام وقوع لرزه بدست میآید که طراحان و مدیران را با بینش بیشتری در مقابل سوانح طبیعی قرار خواهد داد.خطوط انتقال گاز از مهمترین شریانهای حیاتی در زندگی شهر محسوب میشوند. رفتار لوله هایانتقال گاز در زلزله های گذشته نشان دهنده آسیب پذیری آنها در برابر زلزله می باشد. لولههای انتقال گاز حاوی مواد اشتغالپذیر هستند و نشت-گاز و آتشسوزیهای پساز آن میتواند موجبصدمات جانی و خسارتهای مالی و زیانهای زیستمحیطی گردد و بر این اساس مقاوم سازی این خطوط در برابر زلزله مخصوصا در مناطق لرزه خیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران یکی از کشورهایی است که جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده و دارای امکانات شهری نسبتاً مدرن و با ارزش است و گذشته از سیل، خشکسالی، طوفان و مشکلات زیست محیطی در شهرهای بزرگ¤ بواسطۀ قرار گرفتن در محدودههای سلهای فعال¤ در معرض زلزلههای محتملی با بزرگی بالاست. لذا شریانهای حیاتی ( life lines) موجود در یک محدوده بزرگشهری از سازههای بنیادی آن محسوب میگردند و مردم خدماتزیادی را از این شریانها دریافتمی نمایندو به تبع استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.