سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیأت علمی مرکز تح
حسن محمودزاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

با هدف بررسی اثر زمانها ی آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه، در سیستم هدایت سنتی ایران ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار در ایس تگاه تحقیقات انگور تاکستان در دو سال متوالی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجام شد . تیمارها شامل : تیمارA شاهد ، تیمار آبیاری در ۴ مرحله فنولوژیکی (زمان تشکیل گل آذین، بستن میوه، رشد حبه ها و مرحله رنگ گیری میوه ) و تیمار D و C به تر تیب آبیاری با فواصل زمانی ۲۰ و ۳۰ روز پس از ظهور گل آذین تا رسیدن میوه بودند. مقدار آب مورد نیاز در هر بار آبیاری در تمام تیمارها بر اساسجدول نیاز آبی انگور در تاکستان و با توجه به فاصله بین دو آبیاری تعیین و بصورت نشتی با کنتور اعمال شد مساحت هر کرت آزمایشی ۱۲۰ متر مربع، تاکها ۶ ساله و فواص ل کشت آنها۲×۴ بودند . میزان عملکرد و صفات کمی وکیفی میوه شامل طول ، قطر و وزن حبه ها در هر خوشه، طول ، عرض و وزن خوشه، اسیدیتهTSS و نسبت قند به اسیدیته یادداشت گردید . تجزیه واریانس داده ها با نرم افزارMSTATC انجام شد و مقایسه میانگی نها با آزمون LSD صورت گرفت. نتایج در طی دوسال آزمایش نشان داد که اثر زمان آبیاری بر صفات مورد مطالعه متفاوت بوده و تیمار آبیاری بر اساس مراحل فنولوژیکی رشد و نمو انگور از نظر افزایش عملکرد و بهبود صفات کیفی نسبت به سایر تیمارها نتیجه بهتری داشته است.