سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد منتظری – کارشناس ارشد هوافضا (موتورهای اجسام پرنده)
اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد هوافضا (موتورهای اجسام پرنده)

چکیده:

مکانیزم بر انگیزش نوسانات بسامد پایین در محفظه احتراق موتور سوخت مایع به دو صورت : «هیدرولیکی» و «درون محفظه ای» است که با توصیف این دو مکانیزم، نتایج کیفی مهمی در جهت رفع ناپایداری احتراق به دست میآید. اما برای یافتن نتایج کمی، باید با در نظر گرفتن مدل ساده ای از موتور سوخت مایع، معادلات دیفرانسیل حرکت سیال در لوله هاو معادله ی حالت محفظه نوشته شود. حل دستگاه این معادلات با اعمال شرایط مرزی، آستانه ی پایداری احتراق موتور را تعیین می کند. بررسی آستانه ی پایداری در مدهای مختلف نوسانی نشان می دهد، ناحیه ی احتراق ناپایدار، با افزایش زمان احتراق و کاهش فشار نسبی پیش از انژکتورها، وسیع تر می شود اما افزایش حجم محفظه ،این ناحیه را محدودتر می نماید. در این مقاله مرز پایداری احتراق براییک موتور خاص به دستآمده و اثر پارامتر زمان احتراق و افت فشار انژکتور برآن بررسی شده، اما نتایج حاصل قابل تعمیم هستند.