مقاله اثر زمان بخارزني، زمان پرس و مقدار چسب بر کيفيت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر زمان بخارزني، زمان پرس و مقدار چسب بر کيفيت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله تخته فيبر
مقاله زمان پرس
مقاله چسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي مسعودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسينخاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابايي فرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جهت ساخت تخته فيبر نيمه سنگين از مخلوط سه كلن صنوبر اروامريكن ۴ ساله (P.e.vernirubensis, P.e.561.41, P.e.costanzo) استفاده شد. به ترتيب ميانگين طول فيبر کلنهاي مذکور ۸۰۵، ۷۵۱، ۷۴۶ ميكرون و ميانگين قطر فيبر آنها ۷۶/۲۵، ۴۴/۲۵ و ۲۳/۲۵ ميكرون تعيين شد. براي تهيه الياف از سه زمان بخارزني ( ۵، ۱۰ و ۱۵ دقيقه) و براي ساخت تخته فيبر نيمه سنگين از سه زمان پرس (۳، ۴ و ۵ دقيقه) و دو مقدار مصرف چسب اوره فرم آلدئيد (۹ و ۱۱ درصد) استفاده شد. پس از ساخت تخته ها ويژگيهاي مكانيكي و فيزيكي آنها شامل مدول الاستيسيته، مقاومت خمشي، مقاومت چسبندگي داخلي و واكشيدگي ضخامتي پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وري در آب مورد بررسي قرار گرفت. خواص فيزيكي و مكانيكي تخته ها بر طبق استاندارد EN تعيين شد. به طوركلي، با افزايش زمان بخارزني ويژگيهاي مكانيكي تخته ها كاهش يافت. به طوري كه حداكثر مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته و مقاومت چسبندگي داخلي تخته ها در زمان بخارزني ۵ دقيقه ملاحظه شد. همچنين حداقل خواص جذب آب تخته ها نيز در زمان بخارزني ۱۵ دقيقه ملاحظه گرديد. اثر زمان پرس نيز فقط بر مقاومت چسبندگي داخلي تخته ها معني دار بود و حداکثر اين ويژگي در زمان پرس ۵ دقيقه ملاحظه شد. افزايش مصرف چسب در محدوده اين تحقيق، سبب بهبود خواص مكانيكي و جذب آب تخته ها شد.