سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامین سلامتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران آب دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران آب دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور تخلیه آب اضافی ناشی از سیلآبهای بزرگ و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل در سدها انواع مختلف سرریز احداث می گردد. عبور جریان از روی سرریزها اگرچه با اتلاف انرژی همراه است ولی بدلیل ارنژی زیاد این جریان در پایین دست رودخانه، آبشستگی ایجاد می شود. پیش بینی آبعاد آبشستگی ناشی از سرریزهای ریزشی آزاد یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک می باشد. آبعاد حفره آبشستگی ایجاد شده تآبع پارمترهای متعددی می باشد. بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد مربوط به حداکثر عمق آبشستگی و در زمان تعادل می باشد و تحقیقات اندکی در مورد تغییرات زمانی آبشستگی ناشی از جتها ریزشی انجام شده است. در این تحقیق با ا ستفاده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده تغییرات زمانی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی با رسوبات غیریکنواخت بررسی و نتایج مربوط برای شرایط مختلف ارایه گردیده و در انتها این نتایج با رسوبات یکنواخت مقایسه شده است آزمایشات نشان داد که قسمت اعظم آبشستگی در دقایق اولیه آزمایش به وقوع پیوسته و از آن به بعد نرخ آبشستگی به طور قآبل ملاحظه ای کاهش می یآبد به طوریکه بالغ بر ۸۰% آبشستگی در ۸۰ دقیقه اول اتفاق می افتد. همچنین مشخص شد که با کاهش شدت جریان، آبعاد حفرهآبشستگی (طول ، عرض و عمق) کاهش می یآبد.