سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم حشمت دهکردی – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اعرفی – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام

چکیده:

مقاله حاضر حاصل پژوهش های انجام گرفته در راستای انتخاب روشی برای محافظت فولادهای کربنی و کاهش انتقال آهن در محلول آبی اشباع از H2S در می باشد . این روش تحت عنوان » روئین سازی « مطرح است . اساس کار روئین سازی ایجاد لایه سولفیدی پایدار و مقاوم در این شرایط شامل فاز پیریت (FeS2)یا پیروتیت (Fe1-x S) یا مخلوطی از آنها می باشد . تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر فاکتورهای زمان و شرایط سطحی نمونه های فولادی در شرایط محلول ساکن اشباع از H2S بر تشکیل لایه روئین انجام گردید . به موازات این موضوع تغییرات وزن نمونه ها اندازه گیری شد و ترکیب شیمیایی لایة سولفیدی با پراش پرتو ایکس(XRD) آنالیز گردید وبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی(SEM) و آنالیزEDAX ساختار کریستالی لایه تشکیل شده مشخص گردید . در نهایت در مدت زمان غوطه وری۲۱ روز در فشار (barg) 15،۷ و دمای۱۳۰ درجه سانتی گراد پوسته روئین شامل فاز پیریت برروی نمونه ها بدست آمد . از طرفی دیگر لایهتشکیل شده بر روی نمونه های اسیدشوئی شده از یکنواختی و ضخامت بیشتری برخوردار بود .