سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیوا منصورزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق نقش زمان بر خصوصیات لایه نیتروره فولادهـای تفجوشـی شـده Cr-Mo و Cr-Mo-Mn بررسـی گردید . نمونهها در اتمسفر ۸۰N2-20H2 و دمای ۵۰۰ ° C بـه مـدت ۵ ، ۱۰ و ۲۰ سـاعت نیتـروره پلاسـمایی شـدند . مشخصات لایه نیتروره توسط میکروسـکوپ نـوری، تکنیـک پـراش پرتـو ای کـس ) XRD) و پروفیـل ریزسـختی ارزیابی شد . نتایج نشان می دهد با افزایش زمان عمق منطقه نیتروره افزایش می یابد در حالی که سـختی سـطحی و حداکثر سختی کاهش می یابد . ضخامت لایه ترکیبی با زمان تغییرمحسوسی را نشان نمی دهد . در لایـه ترکیبـی بـا افزایش زمان میزان فاز γ′ نسبت به ε افزایش می یابد . وجود رابطه خطی بین ضخامت لایـه نیتـروره و جـذر زمـان معرف کنترل نفوذی بودن فرایند نیتراسیون است