مقاله اثر زمان كاشت بذر، آبياري و وجين بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي نهال هاي كاج بروسيا در نهالستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر زمان كاشت بذر، آبياري و وجين بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي نهال هاي كاج بروسيا در نهالستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاج بروسيا
مقاله بذر
مقاله نسبت طول ساقه به ريشه
مقاله شادابي
مقاله بيوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي زاده نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاج بروسيا در خاك هاي آهكي و فقير كه از عمق کمي برخوردارند به عنوان گونه پيشاهنگ در اراضي فقير کاشته مي شود و به دليل توقع كم و تحمل خشكي از گونه هاي مهم خشکي گرا براي جنگل كاري در اكوسيستم هاي تخريب يافته و نيز فضاي سبز شهري و برون شهري محسوب مي گردد. اين تحقيق به منظور تعيين بهترين زمان كاشت بذر كاج بروسيا و آگاهي از تاثير نقش آبياري و وجين در رشد و زنده ماني نهال هاي اين گونه در نهالستان زاغه خرم آباد انجام شد. براي انجام پژوهش حاضر از طرح كاملا تصادفي با آزمايش فاكتوريل، در دو تيمار زمان كاشت بذر (آذرماه و بهمن ماه)، آبياري (در دو سطح هر ۲ روز يكبار و هر ۴ روز يكبار) و وجين (در دو سطح هفته اي يكبار و هر دو هفته يكبار) با ۴ تكرار و ۱۵ گلدان در هر تكرار استفاده شد. پس از پايان اولين فصل رويش اندازه گيري هاي موردنظر شامل: بيوماس و نسبت طول ساقه به طول ريشه و درصد شادابي بود. نتايج بدست آمده نشان داد كه اثر تاريخ كاشت، آبياري و وجين و تركيب كليه تيمارها بر ميزان بيوماس نهال هاي حاصل معني دار مي باشد، به طوري كه بيشترين ميزان بيوماس در كاشت زمستانه، آبياري در سطح هر دو روز يكبار و وجين هر هفته يكبار بدست آمد. آبياري اثر معني داري بر نسبت طول ساقه به طول ريشه داشت. بيشترين ميزان اين نسبت در سطح آبياري ۴ روز يكبار بود و اثر تاريخ كاشت و وجين و تركيب كليه تيمارها بر نسبت طول ساقه به طول ريشه معني دار نبوده است. اثر تيمارهاي تاريخ كاشت و عمليات وجين و تركيب كليه تيمارها بر درصد شادابي نهال ها معني دار بوده، به طوري كه بيشترين درصد شادابي در كاشت پائيزه، آبياري در سطح هر ۲ روز يكبار و وجين در سطح هر هفته يكبار بدست آمد. بر اساس نتايج بدست آمده به منظور كاهش هزينه هاي توليد نهال در نهالستان زاغه خرم آباد مي توان دوره آبياري اين گونه را در دوره زماني وسيع تري انجام داد و با توجه به كمبود نيروي كارگري زمان كاشت بذر را از فصل زمستان به پائيز تغيير داد.