سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا معافپوریان – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
علیرضا شاکری زاده – دانشجوی کارشناس ارشد سابق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر
حمید محمدی – دانشجوی کارشناس ارشد سابق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهر
محمدسعید تدین – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران است که برای کشور ارز آوری قابل توجه دارد . درخت پسته مقاوم به شرایط نامطلوب محیطی است و pH بالای خاک، شوری آب و خاک و کم آبی را که عمده ترین مشکلات اکثر باغات پسته است به خوبی تحمل می کند . به دلیل افزایش سطح زیر کشت پسته در کشورهای مختلف و افزایش رقابت در جهان صادرات این محصول مهم، ارتقاء کیفیت و کاهش پوکی پسته گامی موثر در حفظ بازارهای صادراتی کنونی کشور است . مطالعات نشان داده است که کمبود روی در گیاهان گسترش جهانی دارد و برآورد شده است که حدود ۳۰ درصد از اراضی تحت کشت جهان با کمبود روی مواجه می باشند .معزاردلان و سرچشمه پور (۱) در تحقیقی که در مورد اثرات متقابل عنصر روی با عناصر آهن، مس و منگنز در گیاه پسته انجام دادند نتیجه گیری کردند که اثرات متقابل این عناصر تنها بر نسبت این عناصر در اندام هوایی و ریشه معنی دار گردید . اثرات سوء این عناصر بر یکدیگر مربوط به خاک و یا اثر رقت در گیاه نبوده بلکه در هنگام جذب عنصر توسط ریشه یا هنگام انتقال عنصر از ریشه به اندام هوایی و یا بواسطه هر دو عامل بوده است . تدین نژاد (۲)
نشان داد که مصرف کود فسفره باعث اختلال در جذب و انتقال روی در درخت پسته می شود . سه عنصر غذایی که در پوکی پسته نقشی دارند عبارتنداز : بور، روی و نیتروژن و با توجه به میزان کانی بور در آب آبیاری و مصرف مناسب کود اوره در باع مورد آزمایش، تنها عنصر موثر که میزان قابل جذب آن کمتر از حدبحرانی بود عنصر روی بود .