مقاله اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر زمان هاي محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا (.Brassica napus L) در شهرري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله محلول پاشي
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد و کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور بررسي اثر زمان محلول پاشي آهن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا در شهرري، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال ۱۳۸۶ اجرا گرديد که در آن زمان محلول پاشي سولفات آهن ۴ در هزار در چهار سطح شامل (عدم محلول پاشي، محلول پاشي در مرحله آغاز ساقه رفتن، محلول پاشي در مرحله آغاز گلدهي و محلول پاشي در دو مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهي) و ۳ رقم کلزايOpera ، Modena و Licord در نظر گرفته شد. نتايج حاصل نشان داد بجز اثر متقابل زمان محلول پاشي و رقم بر وزن هزار دانه، در ساير موارد اثر ساده و متقابل عوامل آزمايش بر تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معني دار گرديد. مقايسه ميانگين بين ارقام مورد آزمون نشان داد که رقمLicord  با ۳۹۲۳/۰۶ کيلوگرم در هکتار بيشترين و رقم Opera با ۳۲۸۶/۵۶ کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان متوسط عملکرد دانه را در چهار سطح محلول پاشي آهن توليد نمود. اثر سطوح محلول پاشي آهن بر عملکرد دانه نشان داد، محلول پاشي آهن ۴ در هزار در مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهي با ۳۹۵۳/۲۵ کيلوگرم در هکتار بيشترين و عدم محلول پاشي آهن با ۳۱۴۰/۲۵ کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان عملکرد دانه را توليد نمود. اثر متقابل آبياري و رقم بر عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار گرديد. در اين شرايط محلول پاشي ۴ در هزار آهن در دو مرحله آغاز ساقه رفتن و آغاز گلدهي در رقم Licord با ۴۴۵۴ کيلوگرم در هکتار بيشترين و عدم محلول پاشي در رقم Opera با ۲۷۸۷ کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان عملکرد دانه را توليد نمود. ضمن اين که بيشترين ميزان تمامي اجزاي عملکرد در محلول پاشي دو مرحله اي و به ترتيب در ارقامModena, Licord  و Opera مشاهده گرديد.