سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجانه حبیبی سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت الله پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ایرج امینی – دانشیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ارسطو عباسیان – مربی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، وزن خشک و تراکم علف های هرز ذرت آزمایشی درسال ۱۳۸۵ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و ۱۴ تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا ری اجرا شد . تیمارها به صورت وجین علف های هرز در مراحل فنولوژیکی رشد ذرت شامل ۴ برگی، ۶ برگی، ۸ برگی، ۱۰ برگی، ۱۴ برگی، تاسل دهی و تداخل علف هرز تا همین مراحلفنولوژیکی اعمال شد و دو تیمار تداخل و وجین علف های هرز تا انتهای فصل رشد به عنوان شاهد در نظر گر فته شد . نتایج نشان داد که تراکم علف های هرز در تیمارهای تداخل تا مرحله ۸ برگی ذرت افزایش یافته و بعد از این مرحله کاهش می یابد ولی علف های هرز موجود با افزایش وزن خشک فشار رقابتی خود را به جامعه گیاهی وارد می سازند . نتایج بیانگر این موضوع بود که تراکم و وزن خشک علف های هرز در طول دوره کنترل روندی کاهشی دارد. همچنین علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti ) با تراکمی در حدود ۵۰ درصد از کل تعداد علف های هرز در طول فصل رشد به عنوان علف هرز غالب شناسایی شد.