مقاله اثر زمان و غلظت در توزيع شکلهاي مختلف اورانيوم در يک خاک آهکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر زمان و غلظت در توزيع شکلهاي مختلف اورانيوم در يک خاک آهکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع اورانيوم
مقاله عصاره گيري دنباله اي
مقاله خاک آهکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فام سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زاده فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورانيوم به عنوان فلزي سنگين و راديواکتيو به طور طبيعي در پوسته زمين پراکنده شده است. در بسياري موارد پراکندگي طبيعي آن به علت فعاليت هاي انساني افزايش يافته که اين امر موجب آلودگي خاک و آبهاي زيرزميني به اورانيوم مي شود و سپس اورانيوم مي تواند از طريق خاک آلوده وارد چرخه غذايي بشر شود. بوسيله مطالعه توزيع شکل هاي مختلف اورانيوم و ساير آلاينده هاي راديواکتيو در خاک قادر به بررسي توزيع و حرکت پذيري اورانيوم در طول زمان و در نتيجه خطرات آني و بلند مدت آن براي خاک و محيط زيست خواهيم بود. در اين مطالعه روش عصاره گيري دنباله اي تسير براي بررسي توزيع دو سطح ۵۸۵ و ۳۲۴۰ Bq/kgاورانيوم(۲۳۸U)در دو زمان ۳۰ و ۹۰ روز انکوباسيون در يک خاک آهکي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که اورانيوم عمدتا با بخش کربناتي خاک پيوند يافته است (۶۲ %) و اين مقدار با افزايش اورانيوم در خاک افزايش مي يابد. همچنين ارتباط اورانيوم با بخشهاي مختلف خاک در طول زمان انکوباسيون تغيير مي يابد.