سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدسعید تدین – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

وجود تناوب باردهی یکی از مسائل اساسی در پرورش ارقام نارنگی از جمله نارنگی رقم کینو می باشد . یکی از روشهای مؤثر در شکست این چرخه و ایجاد تعادل باردهی استفاده از سیستم تناوب کوددهی در سالهای پر بار و کم بار می باشد به این منظور برنامه کاهش کوددهی در سالهای کم بار و افزایش آن در سالهای پر بار از اهمیت زیادی برخوردار است که در این میان زمان و میزان مصرف ازت به عنوان یکی از مهمترین عناصر مؤثر در تغذیه می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش تناوب باردهی در درختان دارداین مسئله در مورد درختان پسته ، مانگو، نارنگی بلدی مشاهده شده است . نتایج بدست آمده از آزمایشات گوناگون نشان دهنده تأثیر مثبت تغذیه ازته بر افزایش گل انگیزی عملکرد و کیفیت محصول مرکبات می باشند . دایی و همکاران در مطالعه تأثیر عناصر غذایی در تشکیل جوانه گل در درختان ۲۰ ساله نارنگی پنگان در طی مرحلة تمایز جوانه های گل در مدت ۱۰ سال آزمایش مشاهده نمودند که میزان بالای ازت قبل از مرحلة تمایز فیزیولوژیکی فاکتور کلیدی برای تشکیل جوانه گل و افزایش عملکرد می باشد . لوات و همکاران مشاهده نمودند که ارتباط قوی بین شدت گلدهی و میزان نشاسته و آمونیوم در برگها می باشد، به گونه ای که افزایش مصنوعی مقدار آمونیوم برگ توسط محلول پاشی اوره شدت گلدهی را افزایش می دهد . کیم یانگ یونگ و همکاراندر مطالعه تأثیر محلول پاشی اوره قبل و بعد از برداشت برگلدهی و میوه بندی نارنگی ساتسوما مشاهده نمودند که استفاده از محلول پاشی اوره به میزان ۰/۵ -۳ درصد بر درختان دارای محصول زیاد تعداد گلها را در بهار سال بعد افزایش داد، در این آزمایش محلول پاشی اوره گلدهی را تسریع نمود، علاوه بر این تعداد گلهای برگی توسط محلول پاشی اوره به میزان ۰/۵ -۲ درصد افزایش یافت . در تیمار فاقد ازت میزان میوه بندی به طور معنی دار کاهش یافت .