سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نفیسه سادات روضاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زراعت، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهین شاهسونی – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این تحقیق اثر متقابل سه رقم مختلف ذرت و تقسیط کود اوره در زمان های مختلف مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. مطا لعات مزرعه ای با استفاده از یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل سه رقم ذرت و کرت ها ی فرعی شامل مقادیر مختلف کود اوره در زمان های مختلف بود . نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر متقابل ارقام و مقادیر مختلف کود اوره در زمان های مختلف بر روی عملکرد دانه، وزن بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و وزن صد دانه معن یدار می باشد. همچنین نتایج بیانگر اثر استفاده از کود اوره در هفته پنجم بعد از کاشت در افزایش اجزای عملکرد ارقام مورد مطالعه می باشد.