سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا حسین پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن و روش رزین محلول خاک با مقداری گیرنده یون تکان داده می شود . این دو روش که به روشهای گیرنده یون شناخته می شوند شبیه ریشه های گیاه عمل می کنند و یون فسفررا از بخش فسفر لبایل خاک جذب می کننددر مقابل در آزمونهای شیمیایی برای فسفر خاک ممکن است فسفر غیر لبایل که برای گیاه قابل جذب نیست را جذب کند .
روشهای گیرنده یون برای برآورد فسفر قابل جذب برای خاکهایی با تغییرات زیاد در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک به صورت رضایت بخشی به کار رفته است. تا به حال در مورد اثر زمان بر توان نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن بر فسفر عصاره گیری شده مطالعه ای انجام نشده است . هدف این مطالعه بررسی اثر زمان بعد از تهیه بر فسفر عصاره گیری شده به روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسیدآهن بود .