سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری صیادی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محسن نیکخواه – دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گی
مهدی حجار – دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گی

چکیده:

در طی ماه های اسفند و فروردین تعداد ۲۸۰۷ راس گوسفند نژاد بلوچی در قالب ۷ گله در شهرستان ابرکوه استان یزد از نظر وقوع عارضه نفخ مورد بررسی قرار گرفتند . گوسفندان ابتدا از یونجه دست
کاشت و سپس از پس چر مزارع غلات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تغذیه می شدند . در این مطالعه زمان چرا از مزرعه یونجه ( صبح و بعد از ظهر ) به عنوان عامل موثر بر وقوع نفخ درنظر گرفته
شد. نتایج نشان داد که شاخص تعداد نفخ مشاهده شده نسبت به کل گله تحت تأثیر زمان چرای یونجه قرار گرفت و تعداد نفخ مشاهده شده در بعدازظهر در مقایسه با صبح به طور معنی داری افزایش داشت (۰/۰۵>P) همچنین شاخص تعداد تلفات ناشی از نفخ نسبت به کل گله تحت تأثیر زمان چرا قرار گفت و تلفات آن معنی دار بود (۰/۰۵>P) بررسی تلفات ناشی از نفخ به کل نفخ مشاهده شده در طی دو زمان صبح و بعد از ظهر نشان داد که تعداد تلفات در بعد از ظهر نسبت ب ه صبح دارای افزایش معنی داری است (۰/۰۵>P) .