مقاله اثر زمان کاشت روي عملکرد و اجزاي عملکرد کلزاي پاييزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر زمان کاشت روي عملکرد و اجزاي عملکرد کلزاي پاييزه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان کاشت
مقاله سرمازدگي
مقاله عملکرد دانه و روغن
مقاله قطر طوقه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان اسلام بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان کاشت مناسب با فراهم کردن ميزان رشد لازم بوته هاي کلزا از طريق کاهش آسيب پذيري آنها در برابر سرما، باعث افزايش قابل توجه عملکرد دانه و روغن مي گردد. در اين مطالعه چهار ژنوتيپ پاييزه برتر کلزا در سه زمان کاشت ۲۰ و ۳۰ شهريور ماه و ۹ مهر ماه از نظر فنوتيپ مناسب بوته ها براي زمستان گذراني، اثر سرما روي بقاي زمستاني آنها، عملکرد دانه، عملکرد روغن و اجزاي عملکرد دانه در قالب يک آزمايش فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي، طي دو سال زراعي ۸۵ ۸۴ و ۸۶ ۸۵ ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که با به تاخير افتادن زمان کاشت از ۲۰ شهريور ماه تا ۹ مهر ماه، قطر طوقه، تعداد برگ در بوته به هنگام کاهش ميانگين دماي روزانه به کمتر از صفر گياهي کلزا (۵ºC) به طور معني داري کاهش و درصد سرمازدگي بوته ها نيز به طور معني داري افزايش يافت. کاشت ديرتر نيز افت ميانگين دماي محيط، کاهش رشد و نمو و در نتيجه افزايش صدمات سرما را در پي داشت. بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختلاف معني داري از نظر قطر طوقه ديده شد. اپرا با ميانگين ۴٫۱۸ ميلي متر بيشترين و اکاپي با ميانگين ۳٫۵۶ ميلي متر کمترين مقادير قطر طوقه را به خود اختصاص دادند. در زمان کاشت ديرتر (۹ مهر ماه) نيز اپرا کمترين درصد سرمازدگي را نشان داد. با به تاخير افتادن زمان کاشت عملکرد دانه و روغن در همه ژنوتيپ ها به طور معني داري کاهش يافت ولي عملکرد آنها در دو زمان کاشت ۲۰ و ۳۰ شهريور ماه قابل قبول بود. در تاريخ کاشت ۹ مهرماه، ژنوتيپ ها اختلاف معني داري از نظر عملکرد دانه و روغن نشان دادند. اپرا با توليد به ترتيب ۳۶۰۷ و ۱۵۸۱ کيلوگرم در هکتار دانه و روغن بالاترين عملکرد را در ديرترين زمان کاشت به خود اختصاص داد. بنابراين به نظر مي رسد بتوان با استفاده از ژنوتيپ هايي همچون اپرا، تاريخ کاشت کلزاي پاييزه را در مناطق سرد کشور از نيمه شهريور ماه به دهه اول مهر ماه، تغيير داد. همبستگي عملکرد دانه و روغن با تعداد برگ در بوته، قطر طوقه، ارتفاع بوته و شاخص برداشت معني دار بود. به نظر مي رسد مي توان از شاخص هاي تعداد برگ در بوته و قطر طوقه به هنگام کاهش ميانگين دماي روزانه به کمتر از صفر گياهي کلزا و درصد سرمازدگي، در شناسايي و گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به سرما استفاده کرد. انتظار مي رود ژنوتيپ هاي با حداقل قطر طوقه در حدود ۶ ميلي متر و ۶ برگ در بوته، خسارت اندکي از سرماي زمستان ديده و عملکردهاي قابل قبولي توليد کنند.