سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدی فیاضی – کارشناس ارشد زراعت مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی
ناصر اکبری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

با توجه به قطبیت کشاورزی نخود دیم در استان کردستان به زراعی نخود می تواند یک شاخص مهم برای ارتقای تجارت این محصول باشد . افزایش تولید حبوبات همواره از طریق افزایش سطح زیر کشت امکان پذیر نیست لذا توجه به روش های به زراعی از جمله تعین تاریخ کاشت مناسب و تراکم مناسب برای استفاده از حد اکثر امکانات بالقوه فوق العاده حائز اهمیت است . به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر برروی عملکرد و برخی صفات زراعی نخود دیم آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده در سال زراعی ۸۵-۸۴ در ایستگاه تحقیقاتی دیم (خرکه) در سنندج به ا جرا درآمد. طرح پایه بلوک کامل تصادفی و در ۴ تکرار بود. چهار تاریخ کشت ۱۷ مهر، ۱۸ آبان، ۱۸ فروردین و ۱۵ اردیبهشت به عنوان فاکتور اصلی و سه تراکم ( ۳۵، ۵۰، ۶۵ بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور فرعی منظور شدند. در این آزمایش اثرات متقابل تراکم با تاریخ کاشت معنی دار شد. تاریخ کاشت دوم و تراکم ۳۵ بوته در متر مربع ، بیشترین عملکرد و تراکم ۶۵ بوته در متر مربع و تاریخ کاشت چهارم ( ۱۵ اردیبهشت ) کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد . بیشترین ارتفاع د ر تاریخ کاشت اول و تراکم ۶۵ بوته و بیشترین وزن صددانه در تاریخ کاشت اول و تراکم ۳۵ بوته در متر مربع و بیشترین عملکرد بیولوژیکی در تاریخ کاشت اول و تراکم ۶۵ بوته به دست آمد.