سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مجنون حسینی – اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
اعظم عباس نژاد – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان کاشت و پیش تیمار بذر در گیاه زراعی عدس در شرایط مزرعه، آزمایشی به صورت فاکتوریل ۲×۲×۳ با ۴ تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ اجرا شد . فاکتورهای مورد آزمایش عبارت از تاریخ کاشت شامل ۱۰ اسفند و ۱۵ فروردین، نوع پیش تیمار مشتمل بر پ یش تیمار آب مقطرو پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ به همراه شاهد (بدون پیش تیمار ) و ژنوتیپ های عدس (زیبا و مردم ) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فاکتورهای تاریخ کاشت و نوع پیش تیمار بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس تأثیر معنی داری داشتند. بطور کلی تاریخ کاشت زودتر با افزایش مدت مراحل رشد رویشی ، موجب افزایش عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گیاه زراعی عدس گردید . همچنین ، انتخاب پیش تیمار مناسب با افزایش درصد و سرعت جوانه زنی باعث تسریع در رسیدگی محصول گردید. صفات مورفولوژیک و فنولوژیک نیز تحت تأثیر تاریخ کاشت و پیش تیمارقرار گرفتند.