سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
دلبر دانشجو – دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی- تکوینی جانوری گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه
جواد بهارآرا – دانشیار دکتری تخصصی تکوین جانوری گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه
سعیده ظفربالانژاد – مربی دکتری تخصصی تکوین جانوری گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه
خدیجه شاهرخ آبادی – استادیار دکتری تخصصی ژنتیک گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه

چکیده:
زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان می دهد زهر زنبور عسل دارای اثرات قوی ضد توموری و ضد سرطانی می باشد. در این پژوهش اثر زهر زنبور عسل بر آنژیوزنز جوجه بررسی گردید. روش بررسی: در این پزوهش تعداد ۳۰ عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد ROSS به طور تصادفی در ۳ گروه مساوی: شاهد، شاهد آزمایشگاهی (تیمار با PBS) ، پروه تجربی (تیمار با زهر) تقسیم شدند. روز هشتم یک اسفنج ژلاتینی روی پرده کوریوآلانتوئیک قرار داده شد که در گروه تجربی به زهر آغشته گردید. در روز دوازدهم از نمونه ها عکس تهیه گردید و تعداد و طول انشعابات عروقی در اطراف اسفنج ژلاتینی اندازه گیری شد. نتایج به کمک نرم افزار SPSS وآزمون آماری ANOVA در سطح معنی داری (۰/۰۵>p) تحلیل شد. نتیجه گیری: نتایج بیا نگر آن است که زهر زنبور عسل با دوز ۱۰μg/l باعث کاهش معنی دار آنژیوژنز جوجه می شود.