سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال اسمعیل زاده – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید اهری زاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سید حامد طباطبا وکیلی – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

بذرهای دو هیبرید ذرت، تحت ۵۴۰ و ۷۰۴ به سه قسمت مساوی تقسیم شدند. که یک قسمت به عنوان شاهد (b0) بدون فرسودگی در نظر گرفته شد و دوقسمت آن به طور مصنوعی دردمای ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ و ۹۶ سا عت(به ترتیب b1 و b2) فرسوده شدند . سپس سرعت جوانه زنی ، درصد گیاهچه های نرمال ، میانگین وزن خشک گیاهچه ها و وزن خشک باقی مانده ذخایربذری برای هر توده بذری در آزمایشگاه تعیین گردید . نتایج حاصل نشان داد که بذرهای شاهد (b0) درصد گیاهچه های عادی و وزن خشک گیاهچه بیش تری نسبت به بذرهای فرسوده (b2) و سرعت و مدت جوانه زنی بهتر ی از بذور فرسوده b1 و b2 داشتند. هیبرید ۵۴۰ برای کلیه صفات فوق برتراز هیبرید ۷۰۴ بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که استفاده از بذرهای با کیفیت عالی وقوی، برتری مراحل رشد گیاهچه را در پی دارد و انتظار می رود در افزایش عملکرد نیز موثر واقع شود.