سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن حیدری سلطان آبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مختار میران زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مختار میران زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجتبی فتحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

شخم زدن دایمی در عمق ثابت سبب ایجاد لایه های متراکم در خاک می شود که با گذشت زمان این امر شدت می یابد . کاربرد ادوات خاک ورزی مناسب باعث شکستن لایه های متراکم خواهد شد که معمولاً در عمق پایین تر از ۲۵ سانتیمتری از ساب سویلر استفاده می شود . نتایج تحقیقات گاردنر (۵) نشان داده است تراکم خاک دراثر دو عامل نیروی مکانیکی ناشی ازتردد ماشین ها ودام ها وتراکم طبیعی خاکها درزمان تشکیل، ایجاد می شود و می تواند درتولید محصولات زراعی، نارساییها یی را ایجاد نماید . تهویه ضعیف ونفوذ پذیری کم آب درخاک ، کاهش ریشه دوانی بصورت عمودی وگسترش ریشه ها درافق ونیاز آب بیشتر گیاه ونیز عدم استفاده بهینه گیاه ازمواد غذایی موجود درخاک این . نارساییها را شامل می گردد . طبق نظرکامدا (۴) شاخص هایی نظیر افزایش مقاومت خاک به فروپذیری به میزان ۲ مگاپاسکال ونیز ایجاد محیطی که فضای خالی بین ذرات خاک آن کمتر از ۱۰ درصد باشد شرایط نامناسب برای توسعه ریشه گیاه است .