سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اکبری – دانشجوی دکتری دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
علی اکبر انتظامی – استاد دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

خواص سطحی پلیمرها به صورت فیلم و الیاف از اهمیت شایانی برخوردار است و روشهای مختلفی برای بهبود آن پیشنهاد شده است. یکی از این روشها، اصلاح شیمیایی سطح با ایجاد ساختار پلیمری پرشاخه(دندریتیک) می باشد. در این پژوهش کوپلیمر اکریلونیتریل / اکریلیک اسید به روش سوسپانسیون سنتز شده و فیلم آن به روش casting در حلال دی متیل فرم آمید تهیه شد. اصلاح شیمیایی فیلم با ایجاد ساختار دندریمری سیتریک اسید بر کوپلیمر اکریلونیتریل / اکریلیک اسید در دو مرحله(ابتدا فعال سازی با DCC و سپس واکنش با سیتریک اسید) از نسل ۱ تا ۴ تولید گردید. راندمان واکنش در هر نسل به کمک HNMR محاسبه گردید. به منظور افزایش راندمان، واکنشها در یک مایکروویو آزمایشگاهی در زمان و دمای مختلف انجام شد. تاثیر راندمان واکنش بر آب دوستی سطح فیلم با اندازه گیری زاویه تماس آب گزارش شده است.