سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا غفاریان – عضو هیات علمی شرکت تحقیقاتی سبز کارپیرا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

برنج یکی از مهم ترین گیاهان زراعی دنیا و بعد از گندم دومین غله جهان مىباشد . سطح زیر کشت برنج در دنیا حدود ١١ درصد از کل زمینهای قابل کشت جهان مىباش د. افزایش تولید برنج مستلزم توسعه برنامه های اصلاحی و اعمال مدیریت های زراعی صحیح مىباشد . با اجرای سیستم کشت مخلوط می توان امیدوار بود که عملکرد مخلوط ارقام برنج در واحد سطح بیشتر از عمل کرد حالت تک کشتی آن ها بوده و بهره وری از زمین و زمان نسبت به حالت متد اول افزایش یافته و عملکرد نهایی در واحد سطح افزایش یابد . در این بررسی به منظورارزیابی کشت مخلوط نواری آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار اجراء گردید . در این بررسی با ایجاد آرایش های کشت مخلوط نواری دو رقم برنج حسن سرایی و کادوس (لاین ٤) و همچنین تک کشتی هر یک از این ارقام، شاخص سطح برگ، توزیع سطح برگ در لایه های مختلف کانوپی مخلوط و عملکرد آن ها محاسبه گردید. حداکثر شاخص سطح برگ در تک کشتی ارقام کادوس و حسن سرایی به ترتیب ۲/۸۷ و ۲/۵۷ به دست آمد . حداکثر مقدار شاخص سطح برگ در آرایش های کشت مخل وط، در تیمار ۳*۳ و به میزان ۳/۱ به دست آمد . بیشترین مقدار عمل کرد در آرایش های کشت مخلوط در کشت ۳*۳ و به میزان ۳۳۱۸/۶۶ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که در حالت تف کیک دو رقم ۱۷۷۶/۳۶ کیلوگرم در هکتار آن مربوط به رقم کادوس و ۱۵۴۲/۳ کیلوگرم در هکتار آن مربوط به ر قم حسن سرایی بود.