سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده سفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، مهندسین مشاور زیستاب، تهران
رضا نورزاد – استادیار دانشکده عمران مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران بابل

چکیده:

یکی از پدیده های بسیار مهم در ژئوتکنیک دریایی ناپایداری بستر دریا به علت گسترش فشار آب منفذی ناشی از موج زیر سازه های دریایی است. در این پژوهش با توجه به شباهت های بارگذاری ناشی از موج و بارگذاری دوره ای زلزله، پدیده روانگرایی ناشی از موج، مشابه روانگرایی ناشی از زلزله در نظر گرفته شده است. بنابراین در ابتدا با استفاده از روشهای موجود استعداد روانگرایی نهشته های مختلف در محیط آزاد تعین گردیده است. پس از آن با در نظر گرفتن بارگذاری موج بر سازه بر نهشته های زیرین، اثر سازه های مختلف دریایی بر استعداد روانگرایی انواع نهشته های ماسه ای از روشهای مختلفی بررسی شده است.