سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار دانشکدة مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سجاد تیماس – کارشناس ارشد سازه- دانشکدة مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر سازه های مجاور بررفتار لرزه ای تونل با استفاده از روش المان محدود (برنامهANSYS) میباشد. در مطالعات انجام شده با مقایسه رفتار لرزه ای تونل تکی و تونل درمجاورت ساختمان اندرکنش دینامیکی تو نل وساختمان مجاور آن بررسی میشود : به عبارت دیگر وجود ساختمان مجاور چه تاثیری برنیروهای داخلی تونل دارد . این مطالعات شامل فاصله ساختمان و تونل ، مشخصات خاک ، ارتفاع سازه و عرض آن ، فرکانس بارگذاری ، عمق قرار گی ری تونل و کلیه پارامترهایی که به نوعی در پاسخ لرزه ای تونل موثرند میباشد و با تغییر پارامترهای اصلی فاصله ای که وجود ساختمان مجاور میتواند برروی نیروهای داخلی تونل تاثیر بگذارد مشخص میشود.