سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد جواد آروین – عضوهیات علمی بخش تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیات علمی بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای اثر ماده ضد تعرق سالیسیلیک اسید و دور آبیاری ( ۷ و ۱۰ روز ) بر رشد و نمو عملکرد ذرت دو منظوره ۳۰۷ مطالعه گردید . آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان، به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت .فاکتورها عبارت بودند از دوره آبیاری ( ۷روز و ۱۰ روز) به عنوان فاکتور اصلی و تیمارهای سالیسیلیک اسید)خیساندن بذر، محلول پاشی در مرحله ۶ برگی، محلول پاشی در مرحله گل دهی، ترکیب این تیمارها و تیمار شاهد) به عنوان فاکتور فرعی. دور آبیاری ۱۰ روز باعث کاهش معنی داری در کلیه صفات اندازه گیری شده گردید. ازبین تیمارها، تیمار خیساندن بذر در محلول ۰/۱ میلی مول سالیسیلیک اسید باعث افزایش عملکرد علوفه ترو خشک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط غیر تنش و افزایش عملکرد علوفه تر به میزان ۱۶ درصد ، عملکرد علوفه خشک به میزان ۷۰ درصد ، وزن هزار دانه به میزان ۱۳ درصد و عملکرد دانه به میزان ۲۷ درصد در شرایط تنش گردید.