مقاله اثر سامانه توزيع کننده هوا بر رژيم هاي جريان حبابي، نگه داشت گاز و انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر سامانه توزيع کننده هوا بر رژيم هاي جريان حبابي، نگه داشت گاز و انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد داخلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوراکتور هواگرد داخلي
مقاله سامانه هاي توزيع کننده هوا
مقاله ميکروامولسيون آب- ديزل
مقاله نگه داشت گاز
مقاله انتقال جرم
مقاله ديزل آيزوماکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهساري سونا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي سامانه توزيع کننده هوا يکي از مهم ترين پارامترهاي عملياتي موثر بر ويژگي هاي هيدروديناميکي راکتور است. مهم ترين پارامترهاي هيدروديناميکي راکتور شامل نگه داشت گاز، انتقال جرم، زمان اختلاط و سرعت همزدگي است. در اين مقاله اثر طراحي سامانه توزيع کننده هوا از نظر شکل هندسي روي رژيم جريان، نگه داشت گاز و انتقال جرم در يک بيوراکتور هواگرد داخلي با حجم ۲۱ ليتر و با استفاده از سامانه ديزل آيزوماکس مطالعه شده است. از چهار سامانه توزيع کننده هوا با شکل هاي متفاوت حلزوني، نردباني و حلقوي با تعداد منافذ ۲۵ و ۴۵ و قطر منفذ ۱ ميلي متر جهت بررسي استفاده شده است. چهار نوع رژيم جريان حبابي، انتقالي، غير يکنواخت و ضربه اي بر اساس سرعت هوادهي و نوع توزيع کننده قابل مشاهده شد. همچنين تغيير رژيم جريان سبب تغيير نگه داشت گاز و انتقال اکسيژن در بيوراکتور هواگرد داخلي شد. در نهايت با توجه به بررسي پارامترهاي مذکور توزيع کننده حلقوي جهت بررسي در سامانه دو فازي ميکروامولسيون آب- ديزل به عنوان يک مدل سرد از گوگردزدايي بيولژيکي انتخاب شده و مشاهده شد نگه داشت گاز و انتقال اکسيژن در ميکروامولسيون نسبت به ديزل آيزوماکس کاهش مي يابد.