مقاله اثر سايکوسل و عناصر ريزمغذي بر ميزان آنزيم هاي آنتي اکسيدانت به عنوان شاخص هاي مقاومت به تنش خشکي در کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر سايکوسل و عناصر ريزمغذي بر ميزان آنزيم هاي آنتي اکسيدانت به عنوان شاخص هاي مقاومت به تنش خشکي در کلزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله سايکوسل
مقاله ريزمغذي
مقاله آنزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همراهي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي اكبربوجار مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير هورمون گياهي سايکوسل و ريزمغذي هاي آهن، روي، مس، بر و منگنز بر برخي شاخص هاي تحمل به تنش خشکي در کلزا رقم اکاپي، در يک آزمايش اسپيلت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشها در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ انجام پذيرفت. آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح شاهد (آبياري) و تنش (قطع آبياري بعد از گلدهي) در کرت هاي اصلي و کود ريزمغذي Combi2 حاوي عناصر آهن، روي، مس، بر و منگنز در سه سطح شاهد (بدون مصرف ريز مغذي)، ۱ و ۱٫۵ ليتر در هکتار و هورمون گياهي سايکوسل در دو سطح شاهد ۱٫۵ ليتر در هکتار به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي قرارگرفتند. ده وي‍ژگي شامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، وزن خشک کل، شاخص برداشت، محتوي آب نسبي، پايداري غشا، آنزيم هاي آنتي اکسيدان سوپر اکسيد ديسموتاز، کاتالاز و گلوتاتيون پراکسيداز به عنوان شاخص هاي مقاومت به تنش خشکي ارزيابي گرديد. نتايج حاصل نشان داد ميزان آنزيم هاي آنتي آکسيدانت در شرايط تنش خشکي افزايش معني داري داشته است. کود ريزمغذي سبب اختلاف معني دار ميزان آنزيم ها در شرايط تنش و شاهد گرديد که افزايش تحمل به خشکي در گياه را به همراه خواهد داشت. همچنين هورمون گياهي سايکوسل سبب کاهش معني دار ارتفاع بوته و افزايش معني دار قطر ساقه و نيز مقاومت به خشکي از طريق کاهش فشار تنش بر روي گياه گرديد.