سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صفر نصراله زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
یعقوب راعی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

دو آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال ه ای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ ، به منظور بررسی تاثیر سایه اندازی روی روند پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا، اجرا شد. هر دو آزمایش به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بودند. تیمارهای سایه در کرت های اصلی و ارقام در کرت های فرعی قرار گرفتند. سطوح سایه شامل بدون سایه (شاهد)، ۱۸ درصد، ۴۸ درصد و ۷۰ درصد سایه و ارقام شامل برکت، سرازیری و HBP-B بودند . نتایج نشان داد که ارقام باقلا از نظر دوره پر شدن دانه اختلافی با یکدیگر نداشتند، ولی سرعت پر شدن دانه در بین ارقام متفاوت بود، به طوری که ارقام برکت و سرازیری وزن دانه بیشتری از HBP-B داشتند. دوره پر شدن دانه در سایه، ۳ تا ۴ روز طولانی تر از شاهد بود که به تولید دانه های درشت تر در سایه منجر شد . در نتیجه، میانگین عملکرد دانه باقلا در واحد سطح برای گیاهان تحت سایه بیشتر از گیاهان بدون سایه بود . اگرچه وزن دانه برکت و سرازیری بیشتر از HBP-B بود، ولی عملکرد دانه در واحد سطح رقم HBP-B نسبت به دو رقم دیگر برتری آشکاری داشت.