سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد حسین پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قربانی – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آز مایش با هدف بررسی تاثیر سایه اندازی ذرت روی تغییرات اندازه غده های سیب زمینی تحت شرایط آب و هوایی مشهد با هفت تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید . تیمارهای آزمایش شامل MC (تک کشتی ذرت)، MP ( تک کشتی سیب زمینی)، S (کشت نواری)، I%25 و I%50 و I%75 (به ترتیب با ۲۵% ، ۵۰% و ۷۵% همپوشانی ردیفهای ذرت و سیب زمینی در تیمار نواری) و R (کشت مخلوط ردیفی) بودند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد غده های کمتر از ۵۰ گرم معنی دار نبود، اما بین تیمارهای آزمایش اختلاف معنی داری از نظر تعداد غده های ۵۰-۸۰ و ۸۰-۱۵۰ گرم مشاهده شد (۰/۰۱>P). بیشترین وکمترین تعداد غده های ۵۰-۸۰ و ۸۰-۱۵۰ گرم به ترتیب مربوط به تیمارهای MP و R بود . با همپوشانی تدریجی ردیفهای ذرت و سیب زمینی در تیمار S ( یعنی به ترتیب تیمارهای I%25 و I%50 و I%75 و R) تعداد غده های ۵۰-۸۰ و ۸۰-۱۵۰ گرم دچار کاهش تدریجی شد که دلیل این مسئله سایه اندازی بیش از حد ذرت روی سیب زمینی است که اثرات منفی آن بر فتوسنتز بیشتر از اثرات مثبت آن در تعدیل میکروکلیمای سیب زمینی می باشد. به طور کلی نتایج نشان داد که سایه اندازی سبب تاخیر در آغازش غده ها و کاهش تعداد غده های ۵۰-۸۰ و ۸۰-۱۵۰ گرم شد و برای حصول نتایج بهتر باید تراکم ذرت را کاهش داد.