سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین فرید – کارشناس ارشد زراعت سازمان آب و برق خوزستان
پرویز احسان زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مواد فتوسنتزی که در دانه گیاه ذخیره می شوند، از سه منبع عمده در گیاه تأمین می شوند. سهم این منابع در عملکرد نهایی دانه به گونه گیاه و محیط بستگی دارد . لذا به منظور مقایسه سهم فتوسنتزی گل آذینهای گلرنگ و برگهای مجاور آن در تشکیل و تولید دانه تحت شرایط مختلف رطوبت مزرعه، مطالعه حاضر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب دو طرح جداگانه بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار ژنوتیپ گلرنگ (اراک ۲۸۱۱ ، نبراسکا ۱۰ ، K12، تو ده محلی کوسه )، سه سطح سایه اندازی (پوشاندن طبق، پوشاندن طبق و دو برگ مجاور، شاهد ) و دو رژیم آبیاری (آبیاری در پتانسیل ماتریک خاک ۸- و ۱۷ – بار، به ترتیب به عنوان شرایط طبیعی و تنش ز ا) بودند . رژیم آبیاری تنش زا باعث کاهش در تعداد طبق در بوته و عملکرد دانه در بوته شد. هر دو سطح سایهاندازی سبب کاهش معنیداری در وزن صد دانه، وزن دانه در طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در بوته و شاخص برداشت تحت هر دو رژیم آبیاری شدند . در حالیکه عملکرد دانه در بوته در اثر سایه اندازی به طور متوسط ۳۷/۵ درصد در هر دو رژیم آبیا ری کاهش یافت، تیمار سایه اندازی موجب ۳۵ و ۳۰/۷ درصد کاهش در شاخص برداشت به ترتیب در آبیاری معمول و تنش شد.