سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه هاشم زاده – کارشناس ارشد زراعت
محسن رشدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف سایکوسل بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت دوم ، آزمایشی طی تابستان ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خوی به صورت طرح کرت های دو بار خردشده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . آبیاری در کرت های اصلی در سه سطح (آبیاری پس از ۵ ±۷۰، ۵±۱۰۰ و ۵±۱۳۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A)، ارقام ۲۶۰ و ۳۰۱ ذرت در کرت های فرعی و مقادیر مختلف سایکوسل (مصرف و عدم مصرف آن ) در کرت های فرعی – فرعی در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش طول و قطر بلال و عملکرد دانه شد. بین ارقام از نظر قطر بلال، اختلاف معنی داری به دست آمد و بیانگر برتری رقم ۳۰۱ نسبت به رقم ۲۶۰ بود. مصرف سایکوسل باعث افزایش طول و قطر بلال و عملکرد دانه نسبت به عدم مصرف آن گردید. نتایج کلی این آزمایش نشانداد که آبیاری پس از ۷۰ میلی متر تبخیر و مصرف سایکوسل می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد دانه داشته باشد.