سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر امرایی – کارشناس ارشد سازه-دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه گیلان-رشت
جواد رزاقی – استادیار گروه عمران- دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه گیلان-رشت
فرزین کلانتری – استادیار گروه عمران- دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه گیلان -رشت

چکیده:

در تحلیل متداول قابهای ساختما نی مهندسان طراح اغلب قاب و پی ساختمان را به صورت جدا از هم تحل ی ل م ی کنند؛لکن بواسطه ای جاد نشست ها ی تفاض لی در پ ی،بخصوص در مواقع ی که مقدار ن یروهای وارده از قاب بر پیدار ای اختلاف زیادی باشند؛تاثیر متقابل قاب سازه ای و پی که به عنوان"اندرکنش پی–روسازه"شناخته می- شود،تاثیربسزایی در بازتوزیع نی روها هم در قاب و هم در پی دارد.در تحقیق حاضر چندین قاب فضایی از انواع مخ تلف سیستم ه ای مقاوم سازه ای با فرض پا ی گیردار تحت بارها ی وارده تحلیل گردیده اند .تحلیل د یگری از مجموعه قاب –
پی-خاک به صورت یک واحد یکپارچه صورت گرفته است .در این تحلیلها رفتار قاب و پی به صورت ارتجا عی-خط ی فرض گرد یده است ول ی خاک با استفاده از مدل و ینکلر نما یش داده شده است .استفاده از مدل وینکلر بدلی ل کاربرد گسترده از آن برا ی نم ایش خاک تکی ه گاه ی در تحلی ل ه ای سازه ا ی متداول م ی باشد .در ادامه جهت مق ایسه نتایج، نمودارهایی از نیروه ای اعض ای قاب در دو حالت تحلی ل با و بدون اثر اندرکنش ارائه شده است .در انتها نتیجه گیر ی شده است که اندرکنش بین قاب و مجموعه پ ی و خاک تاثی ر مهم ی در نتا یج نیرویی اعضاء سازه دارد و روشهای ی برا ی کم کردن اثرات اندرکنش ارائه گردیده است.