مقاله اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي، مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي، مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي بنيادي مزانشيم
مقاله سديم آرسنيت
مقاله شكل شناسي
مقاله قابليت حيات
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه نجف آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع فر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سديم آرسنيت به عنوان يك آلاينده زيست محيطي در هوا، آب و پوسته زمين وجود دارد و سلامتي انسان را تهديد مي كند. هدف از اين مطالعه تعيين اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه تجربي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت در محيط كشت DMEM حاوي ۱۵%FBS و پني سيلين – استرپتومايسين تا مرحله پاساژ سوم رشد داده شد. سپس سلول ها با سديم آرسنيت (۰، ۱/۰، ۵/۰، ۵/۲، ۵/۱۲ و ۲۰ ميكرومولار ) در ۴۸ و ۳۶، ۲۴، ۱۲ ساعت تيمار شد. قدرت زيستي سلول ها با رنگ آميزي تريپان بلو و تست MTT بررسي و سپس دز ۱/۰ ميكرومولار و مدت زمان تيمار ۳۶ ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژي سلول ها با رنگ آميزيهاي هوخست، پروپيديوم آيودايد و آكريدين اورنژ و همچنين تغييرات پروفيل پروتئين سلولها توسط الكتروفورز مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و توسط آزمونهاي آماري ANOVA يكطرفه و دوطرفه آناليز گرديد.
نتايج: بر اساس آناليز واريانس دوطرفه داده ها، اثر متقابل و همزمان دز مصرفي سديم آرسنيت و زمان تيمار باعث کاهش معني دار قدرت زيستي سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت شد (P<0.001). آناليز واريانس يک طرفه دادهها نشان داد که قدرت زيستي سلولها از دز ۱/۰ ميکرومولار در زمان ۳۶ ساعت به بعد در همه زمانهاي تيمار نسبت به کنترل داراي تفاوت معني دار بود (p<0.05). تغييرات مورفولوژيک شامل متراكم شدن و تغيير شكل هسته، تخريب غشا و چروکيدگي سيتوپلاسم مشاهده شد. علاوه بر آن نمايه پروتئيني سلول هاي تحت تيمار نيز نسبت به كنترل تغييرات آشكاري را نشان داد.
نتيجه نهايي: مسموميت با سديم آرسنيت باعث تغيير در مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت مي شود و کاهش معني دار قدرت زيستي اين سلولها وابسته به دز و زمان مي باشد.