مقاله اثر سديم موليبدات در کاهش آسيب بافتي القا شده توسط تتراکلريدکربن در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اثر سديم موليبدات در کاهش آسيب بافتي القا شده توسط تتراکلريدکربن در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تتراکلريد کربن
مقاله سميت کبدي
مقاله اثر محافظت کننده کبدي
مقاله موش صحرايي
مقاله سديم موليبدات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: آل ابراهيم مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حائري روحاني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: موليبدن عنصري کمياب و ضروري براي جانوران و گياهان است. موليبدن به عنوان يک کوفاکتور در تعداد محدودي از آنزيم هاي پستانداران شامل گزانتين دهيدروژناز، آلدئيد اکسيداز و سولفيت اکسيداز عمل مي کند و اعتقاد بر اين است که يک عنصر کمياب ضروري در تغذيه جانوران است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي توانايي محافظت کبدي سديم موليبدات در مقابل آسيب کبدي القا شده با تتراکلريد کربن مي باشد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نر بالغ دو بار در هفته و به مدت ۲۸ روز تتراکلريدکربن (%۵۰ تتراکلريد کربن در روغن زيتون، ۱ ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن) را به صورت تزريق درون صفاقي دريافت کردند و به طور همزمان طي ۲۸ روز سديم موليبدات را روزانه به صورت خوراکي با دوزهاي ۰٫۰۵، ۰٫۱ و ۰٫۲ گرم بر کيلوگرم وزن بدن دريافت نمودند.
يافته ها: آزمايشات بافتي پاتولوژيکي در موش هاي صحرايي تيمار شده با تتراکلريدکربن آسيب کبدي گسترده اي را به شکل تخريب سلول هاي کبدي و نکروز، دژنراسيون چربي و نفوذ سلول هاي التهابي نشان داد، در حالي که تغييرات بافتي پاتولوژيکي القا شده با تتراکلريدکربن در اثر تيمار با سديم موليبدات به شکل معني داري کاهش يافته است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي کند که سديم موليبدات مي تواند از کبد موش هاي صحرايي در برابر آسيب اکسيداتيو ناشي از تتراکلريدکربن محافظت نمايد و احتمالا اثر حفاظت کنندگي خود را با مهار برهم کنش هاي شيميايي سموم که آغاز کننده استرس اکسيداتيو، پراکسيداسيون ليپيد و تغييرات مولکولي هستند و نهايتا به نکروز بافت کبد منجر مي شوند، اعمال نمايد.